Termomodernizacja

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOŚCIOŁA W PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚW. IGNACEGO LOYOLI W SIEMIROWICACH”

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Ignacego Loyoli w Siemirowicach zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku kościoła w Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Ignacego Loyoli w Siemirowicach”, dofinansowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, do wykonania realizacji zadania na podstawie kryteriów określonych w postępowaniu wybrany został w dniu 8 stycznia 2024 roku wykonawca:

Zakład Remontowo-Budowlany Leszek Klejna ul. Kaszubska 2 77-116 Czarna Dąbrówka

 

Siemirowice, 23.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2023

Zamówienie realizowane w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku kościoła w Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Ignacego Loyoli w Siemirowicach” dofinansowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 I. ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Ignacego Loyoli

Długa 3A,

84-313 Siemirowice

NIP: 841-133-84-14

 II. KOD CPV

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace termomodernizacyjne budynku kościoła należącego do Parafii p.w. św. Ignacego Loyoli w Siemirowicach. Lokalizacja dz. ew. nr 138; obr. Siemirowice, adres: ul. Długa 3, 84-313 Siemirowice

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zakres prac.

Prace termomodernizacyjne budynku kościoła Parafii w Siemirowicach obejmują:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych.
 2. Ocieplenie dachu lub stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami z wymianą dachu.
 3. Ocieplenie podłogi na gruncie.
 4. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych.
 5. Suszenie murów, naprawa lokalnych uszkodzeń tynków, podłóg oraz malowanie, wykonanie tynków renowacyjnych, przywrócenie do stanu pierwotnego terenu zajętego na potrzeby placu budowy (odtworzenie powierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych wokół budynku).
 6. Montaż pompy ciepła o mocy maksymalnej 22 kW.
 7. Montaż Instalacji i urządzeń technicznych w budynku kościoła, w tym instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 8. Ogrzewanie podłogowe, zastosowanie automatyki sterowniczej w budynku, roboty elektryczne – zasilanie.
 9. Wymiana pokrycia dachu.
 10. Zainstalowanie na połaciach dachowych budynku kościoła mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW.

Przewiduje się podział zamówienia na następujące części:

Lp. Zakres prac Jednostka miary Ilość, liczba
1 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY: Przygotowanie placu budowy, usunięcie ziemi urodzajnej, utwardzenie terenu, ogrodzenie placu budowy,
zapewnienie zaplecza magazynowego, socjalnosanitarnego i biurowego budowy
kpl 1
2 OCIEPLANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
(styropian EPS 80-036 FASADA 20 cm) – 560,41 m2; U=0,111 W/m2K
ODTWARZANIE IZOLACJI PIONOWYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH (PODŁOGA NA GRUNCIE), styrodur XPS 10 cm – 123,13 m2; U=0,292 W/m2K
kpl 1
3 MODERNIZACJA PRZEGRODY – izolacja pozioma PODŁOGI (styropian EPS 100-038) – 269,40 m2; U=0,079 W/m2K kpl 1
4 OCIEPLANIE STROPODACHU
– 453,84 m2 ; Uni-Mata Plus U=0,099 W/m2K, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
kpl 1
5 WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH NA NOWE
Okna ALU, pakiet 3-szybowy, profil 7-komorowy, 30,23 m2, U=0,9 W/m2K
drzwi aluminiowe izolowane,
wewnętrzne 5 m2 – U=1,1 W/m2K,
zewnętrzne 16 m2 – U=1,3 W/m2K
kpl 1
6 MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ MONTAŻ NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
– instalacja ogrzewania podłogowego 269,40 m2,
– powietrzna pompa ciepła o mocy maksymalnej 22 kW
kpl 1
7 ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
moc instalacji 30 kW
kpl 1
8 MONTAŻ UKŁADÓW AUTOMATYKI STEROWNICZEJ W POSTACI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W BUDYNKU system kontroli i zarządzanie zużyciem energii elektrycznej oraz zapewniania efektywnej współpracy źródeł energii i jej odbiorników (pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną), a także umożliwiający zdalne zarządzanie falownikiem kpl 1
9 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
suszenie murów, naprawa lokalnych uszkodzeń tynków, podłóg oraz malowanie, wykonywanie tynków renowacyjnych i izolacji pionowych ścian, przywrócenie do stanu pierwotnego terenu zajętego na potrzeby placu budowy i zaplecza budowy (odtworzenie powierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych wokół budynku)  wykonywanie tynków renowacyjnych i izolacji pionowych ścian, przywrócenie do stanu pierwotnego terenu zajętego na potrzeby placu budowy i zaplecza budowy (odtworzenie powierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych wokół budynku)
kpl 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) Audyt energetyczny budynku kościoła (Załącznik nr 4)

2) Przedmiar robót (Załącznik nr 5)

Audyt energetyczny oraz przedmiar robót udostępnione są Oferentom niniejszego postępowania.

Audyt energetyczny, Przedmiar robót oraz niezbędne oświadczenia Oferenta do pobrania znajdują się w odnośnikach do niniejszego zapytania.

Spełnienie warunków zamówienia jest równoznaczne ze spełnieniem wytycznych zawartych w audycie energetycznym.

Efekty ekologiczne, których osiągnięcie jest niezbędne wg. wymogów NFOŚiGW w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia:

 • Zmniejszenie emisji CO2: 82,56 Mg/rok
 • Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 31.97 MWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 393,12 GJ/rok
 • Ilość wytwarzanego ciepła ze źródeł odnawialnych: 21.1 GJ/rok

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 01.01.2025 r.

UWAGA – wszelkie niezgodności w dokumentacji technicznej, które dostrzeże Oferent, a które mogą mieć wpływ na osiągnięcie efektów ekologicznych przedsięwzięcia należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu.

Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów o jakości nie gorszej niż określona w załączonym przedmiarze robót.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie technologii wykonania i ogólnego składu materiałów i produktów. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego.

Przez „równoważne” rozumie się materiały o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych (nie niższych) od założonych w dokumentacji / wskazanych przez Zamawiającego w szczególności w odniesieniu do:

– charakteru użytkowego (tożsamości funkcji),

– parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość),

– parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – minimum 60 miesięcy – weryfikowane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: 7 luty 2024 r.
 2. Przewidziany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 31 grudnia 2024 r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń.
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie znajdują się w stanie likwidacji, ani nie wszczęto postępowania o ich upadłość;
 5. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 6. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 7. w przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 8. wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 9. posiadają doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych/remontowych/termomodernizacyjnych budynków o kubaturze nie mniejszej niż 2700 m3 (przeprowadzenie z udziałem Oferenta minimum 3 takich inwestycji- wykazane w drodze oświadczenia).
 10. posiadają możliwość wykonania w ramach własnego przedsiębiorstwa, bez korzystania z pomocy podwykonawców przynajmniej następującego zakresu prac: suszenie murów; ocieplanie przegród budowlanych, stropów i podłóg; wymiana pokrycia dachu; montaż instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe) i ciepłej wody; naprawa uszkodzeń tynków, podłóg oraz malowanie ścian; wykonywanie tynków renowacyjnych; wykonywanie prac ziemnych (powierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych).
 11. na dzień składania oferty wykażą:

–   fakt zatrudniania minimum 10 pracowników (w drodze przedstawienia dokumentów księgowych),

–   wykonanie minimum 3 inwestycji o wartości co najmniej 2,5 mln zł (w drodze oświadczenia),

–   posiadanie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 4 mln zł (w drodze przedstawienia polisy),

–   fakt posiadania środków pieniężnych umożliwiających wykonanie zleconych robót – poprzez wykazanie dokumentami faktu posiadania kwoty 480.000 zł (w drodze dokumentów bankowych np. stan rachunku bankowego).

Zamawiający zastrzega, że pod rygorem niedopuszczenia do postępowania o udzielenie zamówienia stosuje wymóg wpłaty wadium na kwotę 50.000 zł.

Weryfikacja ofert zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

VIII. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.
  IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
  a) Oświadczenia Wykonawcy:

– o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1)

– o braku powiązań kapitałowych i osobowych (Załącznik nr 2)

 b) Formularz ofertowy

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na każdym jego etapie.

X. ZGŁASZANIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie elektronicznej na: adres e-mail: proboszcz@parafia-siemirowice.pl. Dopuszczalna jest forma pisemna. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do godz. 12.00 dnia poprzedzającego termin upływu składania wyjaśnień.

Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego:

tel. 730-267-538

e-mail: proboszcz@parafia-siemirowice.pl

 XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem złożenia oferty przez Wykonawcę.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 8.01.2024 r. do godziny 13.00 na adres:

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Ignacego Loyoli w Siemirowicach
Długa 3A,
84-313 Siemirowice

z dopiskiem: Termomodernizacja kościoła

Liczy się data wpływu dokumentów.

 

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Oferenta. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.
 3. Oferta powinna:

– być opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail,

– zawierać specyfikację zamówienia,

– zawierać wymagane załączniki,

– być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

 1. Oferta powinna zawierać cenę brutto podaną w walucie PLN.
 2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 XIII. WYTYCZNE ODNOŚNIE DO CENY PRZEDSTAWIONEJ W OFERCIE

 1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt.
 2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z zabezpieczeniem materiałów i środków niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszelkie formalności administracyjne i inne.
 3. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
 4. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej, w złotych (PLN).

 XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 • oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;
 • z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym;
 • złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
 • oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
 1. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.

UWAGA: W przypadku przedstawienia wadliwego dokumentu/ów, oświadczeń lub ich braku bądź wątpliwości Zmawiającego co do treści oferty, Wykonawca ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty.

 1. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kategoriach.

Nazwa kryterium – Maksymalna liczba punktów:

Cena brutto – 100 pkt.

Kryterium 1. „Cena brutto” punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w skali od 0 do 100 w następujący sposób:

– oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów;

– pozostałe oferty są punktowane liniowo według następującej formuły arytmetycznej:

Pn=(Cmin/Cn)*100

Cmin – najniższa cena

Cn – cena oferty badanej

Pn – ilość punktów przyznana ofercie

Cenę należy skalkulować jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty konieczne do wykonania danej części przedmiotu zamówienia, w tym koszty opracowania dodatkowych dokumentów/ekspertyz/opracowań itp. jeżeli okażą się wymagane na etapie realizacji zamówienia lub inne koszty np. uzyskania wymaganych zgód/uzgodnień itp. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń w okresie ich gwarancji.

Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w ramach powyższego kryteriów.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą. W sytuacji gdy wyłoniony Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe. Wykonawca, który złożył ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, zostanie poinformowany o ich poprawieniu i jeżeli w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVI. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Zamawiający zgodnie z art. 701§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) dopuszcza możliwość unieważnienia prowadzonej procedury na każdym etapie i bez podania przyczyn.
 2. O unieważnieniu postępowania ofertowego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 • ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
 • złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, chyba że Zamawiający unieważni postępowanie.
 2. Termin i miejsce podpisania umowy:
 • Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego lecz nie później niż w terminie 7 dni od wskazanego terminu pod rygorem nie zawarcia umowy. Odpowiednio stosuje się pkt poniżej;
 • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

XVII. ZMIANY UMOWY

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość następującej zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą:

Termin bądź zakres realizacji zamówienia może zostać zmieniony przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

XVIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

Postępowanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz przez wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach NFOŚiGW.

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Informacja o wynikach postępowania nie stanowi oświadczenia Zamawiającego o zawarciu umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania, co oznacza, że Oferentowi nie przysługuje z tytułu ogłoszenia wyników postępowania żadne roszczenie, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy.

Załączniki:

Zał. 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Zał. 3 Formularz Oferty

Zał. 4 Audyt energetyczny

Zał. 5 Przedmiar robót