19–25 MARCA www.zazyciem.pro-life.pl Tydzień modliTw 

o ochronę życia

Każdy z nas powstał jako jedna ze 150 miliardów  kombinacji genetycznych. Nigdy wcześniej i nigdy  później nie zaistnieje na świecie druga taka sama  osoba jak ja czy Ty. Co więcej, życie ludzkie rozpoczyna  się od poczęcia. Od wtedy jest ciągiem celowych,  zaprogramowanych genetycznie zmian, dzięki którym  maleńka komórka szybko rozwinie się w noworodka,  niemowlę, dziecko, nastolatka, osobę dojrzałą, starca. 

I wielu to wystarcza – nauka stoi po stronie życia.  Analiza badań naukowych z całego świata potwierdza,  że człowiek żyje od poczęcia, że już w łonie matki  zyskuje świadomość i czuje ból, że choć na wczesnym  etapie rozwoju jest zupełnie zależny od matki, to jednak  od początku jest od niej odrębny i w żadnym momencie  nie jest fragmentem jej ciała, lecz nową osobą ludzką.  Zatem żeby być pro-life, nie trzeba być osobą wierzącą –  wystarczy być osobą uczciwą. 

Odkrywanie prawdy o pięknie i godności ludzkiego  życia jest zadaniem doniosłym i… trudnym.  W starotestamentalnej Księdze Mądrości znajdujemy  cytat, który był jednym z najbardziej inspirujących  dla śp. inż. Antoniego Zięby (1948-2018), założyciela  Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka:  Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem  znajdujemy, co mamy pod ręką (Mdr 9, 16). Na szczęście,  nie musimy liczyć tylko na własne siły. Ponadto,  w naszej służbie życiu mamy coś o wiele cenniejszego  niż nawet najnowsze badania z prestiżowych czasopism  medycznych. 

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, 

Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. 

 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. 

I dobrze znasz moją duszę, 

 nie tajna Ci moja istota, 

kiedy w ukryciu powstawałem, 

utkany w głębi ziemi. 

Psalm 139, 13-15 

Życie jest darem. Bezcennym, choć kruchym.  Najpiękniejszym, choć czasem trudnym do przyjęcia.  Hojnym, choć może wydawać się nie w porę.  To dar od Boga dla człowieka. 

Dlatego – gdziekolwiek jesteście – zapraszamy  Państwa na modlitewne spotkanie podczas Tygodnia  Modlitw o Ochronę Życia. Naszymi myślami chcemy  w nim objąć wszystkie dzieci nienarodzone, ich mamy,  rodziców otrzymujących trudną diagnozę prenatalną.  Będziemy się modlić za pielęgniarki, położne i lekarzy,  za polityków i dziennikarzy oraz wszystkie osoby  domagające się zabijania dzieci nienarodzonych. Wielką  potrzebą jest aktualnie zwiększenie pomocy fi nansowej  dla rodziców chorych dzieci oraz troska o rozwój  hospicjów perinatalnych – także te konkretne sprawy  chcemy objąć modlitwą. 

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się  w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca),  a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca).  Codziennie będziemy odmawiać litanię do  św. Józefa, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II  i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz  krótkie rozważanie. Zachęcamy, aby zaprosić do  wspólnej modlitwy członków Rodziny, Przyjaciół,  Znajomych ze wspólnot.  

W świecie, który dzieli dzieci na „chciane”  i „niechciane”; w świecie, w którym zabija obojętność  i fałszywa litość, potrzebujemy na nowo usłyszeć  EWANGELIĘ ŻYCIA. 

Zamów bezpłatnie więcej broszur  i zaproś do wspólnej modlitwy bliskie Ci osoby:  tel.: 12 311 02 60, e-mail: biuro@pro-life.pl. 

Wejdź na stronę www.zazyciem.pro-life.pl  i zgłoś swój udział w Tygodniu Modlitw 

Codzienne nagranie rozważań na: 

YouTube.com/psozc Facebook.com/psozc 

Tydzień modlitw o ochronę życia Rozważania: Krzysztof Niewiadomski OFMCap 

Imrpimatur: Za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dnia 14 stycznia 2021 r. Nr 101/2021.  Cenzor: ks. dr Stanisław Szczepaniec. 

Plan na każdy dzień:  

  1. Rozważanie na bieżący dzień (str. 2–4) 
  2. Litania do św. Józefa (str. 4) 
  3. Modlitwa św. Jana Pawła II z Encykliki „Evangelium Vitae” (str. 4) 

Dzień 1 O odwagę dla rodziców, by każde dziecko przyjęli z miłością oraz o solidarność  z rodzinami otrzymującymi trudną diagnozę prenatalną dla ich dzieci 

Z listu papieża Franciszka na rok św. Józefa Patris corde:  

Józef jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi: nie chce Jej „oskarżać publicznie”,  ale postanawia „oddalić Ją potajemnie” (Mt 1, 19). W pierwszym śnie anioł pomaga mu rozwiązać jego  poważny dylemat: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co  się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”  (Mt 1, 20–21). Jego reakcja była natychmiastowa: „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił  anioł Pański” (Mt 1, 24). Dzięki posłuszeństwu przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję. 

Czasem Pan Bóg zaskakuje nas swoimi planami, jednak dzięki posłuszeństwu Jego woli możemy zaskoczenie i smutek,  a nawet dramat, zamieniać w miłość, pokój i radość. Módlmy się za rodziców, aby nie bali się „wziąć do siebie”, przyjąć  dziecka, którego narodzenie jest już w planach Bożych. Prośmy o solidarność dla nas wszystkich z tymi, którym Bóg  powierzył chore dziecko. 

Dzień 2 O zwiększenie pomocy dla osób niepełnosprawnych ze strony państwa Z listu papieża Franciszka Patris corde:  

Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność w to,  co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć. Jest to ta sama odwaga twórcza, jaką wykazali się przyjaciele  paralityka, którzy, by przedstawić go Jezusowi, spuścili go z dachu (por. Łk 5, 17–26). Trudność nie  powstrzymała śmiałości i uporu owych przyjaciół. Byli przekonani, że Jezus może uzdrowić chorego i „nie  mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz  z łożem w sam środek przed Jezusa.  

Nieszczęścia i choroby to także okazja do tego, aby świadczyć innym pomoc, aby wykazać się odwagą, pomysłowością,  dobrocią. Módlmy się, aby środki finansowe, które są do dyspozycji organów władzy państwowej, zostały odpowiednio  przeznaczone, aby zapewnić wystarczającą pomoc dla osób niepełnosprawnych, abyśmy jako społeczeństwo mogli  wspólnie „nieść” pomoc wszystkim wymagającym szczególnej troski. 

Dzień 3 O prawo do życia dla każdego człowieka, odrzucenie prób szukania kompromisowych  rozwiązań nowej eugeniki oraz o respektowanie przez polityków prawa Bożego 

Z listu papieża Franciszka Patris corde:  

W Egipcie Józef ufnie i cierpliwie oczekiwał od anioła obiecanego powiadomienia, by powrócić do swojego  kraju. Gdy tylko Boży posłaniec, w trzecim śnie, poinformowawszy go, że ci, którzy usiłowali zabić Dziecię,  nie żyją, kazał mu wstać, zabrać ze sobą Dziecię i Matkę, i wrócić do ziemi Izraela (por. Mt 2, 19–20), po raz  kolejny był bez wahania posłuszny: „Wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela” (Mt 2, 21).

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia | 19–25 marca 2 www.zazyciem.pro-life.pl 

Módlmy się, aby nasz kraj, Polska, był bezpiecznym domem dla każdego człowieka, dla każdego dziecka; żeby  był domem, do którego powraca się chętnie z każdej podróży. Módlmy się, aby prawo w Polsce nie pozwalało na  zabijanie dzieci, aby takie usiłowania były z góry skazane na porażkę. 

Dzień 4 O rozwój hospicjów perinatalnych 

Z listu papieża Franciszka Patris corde:  

Dziecię Jezus jest Tym, który powie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,  Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Tak więc każdy potrzebujący, każdy ubogi, każdy cierpiący, każdy umierający,  każdy obcy, każdy więzień, każdy chory to „Dziecię”, którego Józef nadal strzeże. Dlatego św. Józef jest  przyzywany jako opiekun nieszczęśliwych, potrzebujących, wygnańców, cierpiących, ubogich, umierających.  I właśnie dlatego Kościół nie może nie kochać przede wszystkim ostatnich, ponieważ Jezus umiłował ich  szczególnie, sam utożsamił się z nimi. Od Józefa musimy nauczyć się tej samej troski i odpowiedzialności:  kochać Dziecię i jego Matkę; kochać sakramenty i miłosierdzie; kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest  zawsze Dziecięciem i Jego Matką. 

Matka Teresa z Kalkuty zauważyła, że na tym świecie najbardziej ubogimi są dzieci, którym odmawia się prawa do  narodzenia. Przez wstawiennictwo św. Józefa powierzajmy je Bogu, szczególnie te z nich, które obarczone są wadami  letalnymi. Módlmy się, aby nie brakowało w naszej Ojczyźnie dobrze wyposażonych hospicjów opiekujących się  chorymi dziećmi w okresie okołoporodowym.  

Dzień 5 O prawe sumienie dla lekarzy, położnych, pielęgniarek i farmaceutów Z listu papieża Franciszka Patris corde:  

Bóg interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi. Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki  historii odkupienia. Jest on prawdziwym „cudem”, dzięki któremu Bóg ocala Dziecię i Jego Matkę. Bóg działa,  ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który przybywając do Betlejem i nie znajdując miejsca, gdzie Maryja  

mogłaby porodzić, przystosowuje stajnię i urządza, tak aby stała się jak najbardziej gościnnym miejscem dla  przychodzącego na świat Syna Bożego (por. Łk 2, 6–7).  

Święty Józef urządził odpowiednio stajenkę betlejemską, aby mogła być miejscem bezpiecznych narodzin  Dzieciątka Jezus. Módlmy się, aby pracownicy służby zdrowia, na wzór Przybranego Ojca Jezusa, byli odważnymi  współpracownikami planu stworzenia, którzy czynią medycynę „miejscem” bezpiecznym dla każdego człowieka,  szczególnie tego najbardziej bezbronnego.  

Dzień 6 O prawe sumienie dla dziennikarzy i ludzi mediów 

Z listu papieża Franciszka Patris corde:  

Praca staje się uczestnictwem wręcz w dziele zbawienia, okazją do przyspieszenia nadejścia królestwa  Bożego, rozwijania swoich przymiotów i cech, oddając je na służbę społeczeństwa i wspólnoty. Praca  staje się okazją nie tylko do spełnienia samego siebie, ale przede wszystkim dla tej podstawowej komórki  społeczeństwa, jaką jest rodzina.  

Módlmy się, aby dziennikarze i ludzie mediów byli świadomi znaczenia swojej pracy i budowali dobro w sobie  i w innych, a nigdy nie burzyli tego, co jest prawdziwe i piękne. Prośmy, aby przekaz będący ich dziełem służył rodzinie  i jej misji przekazywania życia. 

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia | 19–25 marca 3 www.zazyciem.pro-life.pl 

Dzień 7 O opamiętanie dla domagających się zabijania nienarodzonych dzieci Z listu papieża Franciszka Patris corde:  

Św. Paweł VI zauważa, że ojcostwo św. Józefa wyrażało się konkretnie w tym, że „uczynił ze swego życia  służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą,  przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej  pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca  

i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu. 

Módlmy się, aby domagający się prawa do zabijania odkryli prawdziwą misję, której warto się poświęcić, a jest nią  służba ludzkiemu życiu. Prośmy Boga o nawrócenie dla nich. 

Litania do św. Józefa 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże,  

Duchu Święty, Boże,  

Święta Trójco, jedyny Boże,  

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święty Józefie,  

Przesławny Potomku Dawida,  

Światło Patriarchów,  

Oblubieńcze Bogarodzicy,  

Przeczysty Stróżu Dziewicy,  

Żywicielu Syna Bożego,  

Troskliwy Obrońco Chrystusa,  

Głowo Najświętszej Rodziny,  

Józefie najsprawiedliwszy,  

Józefie najczystszy,  

Józefie najroztropniejszy,  Józefie najmężniejszy,  

Józefie najposłuszniejszy,  Józefie najwierniejszy,  

Zwierciadło cierpliwości,  Miłośniku ubóstwa,  

Wzorze pracujących,  

Ozdobo życia rodzinnego,  Opiekunie dziewic,  

Podporo rodzin,  

Pociecho nieszczęśliwych,  Nadziejo chorych,  

Patronie umierających,  

Postrachu duchów piekielnych,  Opiekunie Kościoła Świętego,  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

P: Ustanowił go panem domu swego. 

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej  Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego  orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae 

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone  rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn  i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby  wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.  

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu  oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,  cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia | 19–25 marca 4 www.zazyciem.pro-life.pl 

dodatek edukacyjny 

WyŚCiG PO żyCie 

Poczęcie 

To moje pierwsze godziny,  

jestem najmłodszy z całej rodziny.  

Jestem jak małe ziarenko,  

czuję, że żyję, urosnę wam prędko. 

(Arka Noego „Ja jestem”) 

dzień 21 Serce zaczyna rytmicznie pracować, pompując krew. Krwiobieg dziecka jest  zupełnie odrębny od krwiobiegu matki. Zaczyna się formować łożysko. Wykształca  się szypuła brzuszna (pępowina) łącząca zarodek z łożyskiem. 

Tydzień 4 Długość ciała dziecka wynosi 4 mm. Uformowały się głowa i tułów. Naczynia  krwionośne wraz z sercem tworzą zawiązki układu krążenia. Pojawiają się też  

zawiązki nerek, wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, żołądka, jelit, płuc,  

tarczycy, nosa i ust. Zaczynają rosnąć żebra oraz tworzą się zaczątki 40 par mięśni  położonych wzdłuż osi ciała. 

Tydzień 6 W oku powstaje barwnik, który określa kolor tęczówki. Pojawiają się zawiązki  zębów, a szczęka i żuchwa są już całkowicie uformowane. Powstają rozgałęzienia  oskrzeli oraz mięśnie kończyn, grzbietu i brzucha. Skóra jest cienka i przezroczysta.  W 41. dniu odnotowano pierwszy odruch nerwowy i ruchy spontaniczne – to  znak, że układy nerwowy i mięśniowy rozpoczęły współpracę. Można już zmierzyć  aktywność mózgu, mimo że dziecko mierzy ok. 1,5 cm i waży zaledwie 2–3 g.  

Tydzień 7 Długość ciała dziecka wynosi 2 cm. Serce uderza 60-80 razy na minutę. Gruczoły  płciowe są już mocno zróżnicowane, więc można określić płeć, choć w badaniu  USG jeszcze jej „nie widać”. 

Tydzień 10 Dziecko waży 7 g i mierzy 5,5 cm. Zbliża ręce do twarzy, przeciąga się i ziewa.  Ciałem i rączkami dotyka macicy, przez co uczy się otoczenia. Szczególnie jego  twarz jest coraz wrażliwsza na dotyk. Muśnięcie warg dziecka wywołuje odruch  ssania. 

Tydzień 12 Dziecko otwiera i zamyka usta, porusza gałkami ocznymi, ściąga brwi, „ćwiczy”  mimikę. Potrafi się poruszać nieprzerwanie przez 7,5 minuty, a odpoczywa najwyżej  5,5 minuty. Jego aktywność pobudzają śmiech, kichanie i kaszel mamy. Dziecko  potrafi „tańczyć” w brzuchu, choć mama jeszcze tego nie czuje.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia | 19–25 marca 5 www.zazyciem.pro-life.pl 

Tydzień 14 Serce dziecka przepompowuje 30 l krwi na dobę i można je usłyszeć przez  stetoskop. Płód połyka litr płynu owodniowego, który dostarcza mu wodę  

i składniki odżywcze. Dzięki temu dziecko ćwiczy mięśnie potrzebne po  

narodzinach do jedzenia, oddychania i mówienia. Sylwetka mamy się zmienia. 

Tydzień 17 Rosną włosy, brwi, rzęsy i paznokcie, a skóra pokrywa się ochronną mazią  płodową.  

Tydzień 20 Dziecko mierzy 25 cm i waży 400 g. Chwyta pępowinę, fi ka koziołki oraz ssie kciuk.  Mama może wyczuć łokieć, nóżkę lub główkę dziecka. 

mieSiĄc 6 Dziecko potrafi spać i czuwać. Dojrzewają jego narządy wewnętrzne i gęstnieje sieć  wiązań nerwowych. Szkielet kostnieje i wytwarzają się wiązadła stawowe. Dziecko  jest wrażliwe na temperaturę, ból i dotyk. Od mamy uczy się naprzemiennej  

aktywności i kształtuje swój biorytm. 

Tydzień 28 Ukończenie 28. tygodnia życia płodowego zbiega się  

z uzyskaniem zdolności do życia poza łonem mamy. 

mieSiĄc 7 Następuje dalszy intensywny rozwój mózgu. Tworzy się podściółka tłuszczowa,  ciało się wygładza i zaokrągla. Dziecko waży od 900 do 1350 g, a mierzone od głowy  do pośladków mierzy 30 cm. Jego mięśnie są na tyle silne, że jedną ręką potrafi  

unieść ciężar odpowiadający ciężarowi jego ciała.

mieSiĄc 8 Wszystkie narządy wewnętrzne kończą dojrzewanie. Serce przetacza około 300 l  krwi dziennie. Kontakt mamy z dzieckiem jest więzią osoby z osobą. Dziecko  

przeżywa emocje. Coraz mniej różni je od noworodka. 

mieSiĄc 9 To okres przygotowania do porodu, bo przytulne „mieszkanie” staje się dla dziecka  za ciasne. Maluch nabywa odporność, dziąsła pokrywają się fałdami, oczy zazwyczaj  mają kolor niebieski. Przyjmuje pozycję głową w dół – ta w czasie porodu będzie dla  niego najwygodniejsza i najbezpieczniejsza. Pod koniec tego miesiąca waży od 2700  do nawet 4500 g i mierzy od 51 do 60 cm. 

około 270 dzień Rodzi się dziecko. Jego pojawienie się po drugiej stronie nie jest początkiem  życia, ale kontynuacją rozwoju prenatalnego. Choć będzie się uczyło chodzić,  

mówić, pracować i wielu innych rzeczy, to największe kroki milowe w swoim  

rozwoju ma już dawno za sobą! 

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia | 19–25 marca 6 www.zazyciem.pro-life.pl 

NASZE SERWISY INTERNETOWE: 

pro-life.pl | bezwyjatkow.pl | krucjata.org | telefon-zaufania.pro-life.pl 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 roku w Krakowie.  naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. 

Realizujemy ją poprzez pozytywną edukację pro-life, pomoc charytatywną i modlitwę.  Prezentujemy wybrane inicjatywy z 2020 roku. 

edUkacJa 

🞮 Nowe materiały edukacyjne dla dorosłych  i młodzieży: broszury, gazetki, ulotki, artykuły,  reportaże rozpowszechniane na masową skalę.  Łączny nakład: ponad milion. 

🞮 Vlogi i fi lmy pro-life, emitowane na naszej  stronie internetowej, profi lach w mediach  społecznościowych, a także w Telewizji Trwam  i Telewizji Publicznej. 

🞮 Trzy ogólnopolskie konkursy pro-life:  dla dzieci, młodzieży i studentów. 

🞮 Webinary (dla nauczycieli, księży,  

wychowawców, rodziców po stracie dziecka)  i lekcje on-line (dla uczniów).  

Przeszkoliliśmy ponad 3 tys. osób. 

🞮 Kampania społeczna „Bez wyjątków!”,  w ramach której uruchomiliśmy stronę  internetową www.bezwyjatkow.pl, wydaliśmy  książkę „ŻYCIE. BEZ WYJĄTKÓW” oraz przeprowadziliśmy kampanię społeczną  w TVP (nasz spot wyświetlono ponad  300 razy). 

🞮 Współpraca przy „Kompendium pastoralnym  o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo  urodzonego i towarzyszeniu w żałobie  osieroconej rodzinie”. 

🞮 Kilkadziesiąt listów otwartych i oświadczeń,  setki publikacji i wystąpień w mediach. 

Pomoc charyTaTywna 

🞮 Stała pomoc fi nansowa dla samotnych mam  i rodziców chorych dzieci (łącznie dla 94 rodzin)  w ramach Funduszu Dziecka Chorego i Funduszu  Ochrony Macierzyństwa

🞮 Telefon Zaufania Pro-Life (tel. 798 636 493) dla  mam w nieoczekiwanej ciąży, przy którym dyżuruje  doświadczona psychoterapeutka. 

🞮 Pomoc rodzicom w organizacji rodzinnych  pogrzebów dzieci poronionych

🞮 Współpraca przy zbiorowych pogrzebach dzieci  poronionych, martwo urodzonych i abortowanych  (Kraków). 

modliTwa 

🞮 Promocja Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych  Dzieci. 

🞮 Ogólnopolska Nowenna Życia za sędziów Trybunału  Konstytucyjnego przed posiedzeniem w sprawie  aborcji eugenicznej 22 października 2020 r. 

🞮 Peregrynacja fi gury Matki Bożej Brzemiennej.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia | 19–25 marca 7 www.zazyciem.pro-life.pl 

kSiĄżka-CeGieŁka na OCHROnĘ żyCia 

Zamawiając książkę-cegiełkę, wspierasz rodziny wychowujące  niepełnosprawne dzieci i samotne mamy oraz pomagasz nam prowadzić  pozytywną edukację pro-life. 

ż

y

c

i

e

.

 

B

e

Książka zawiera kilkanaście prawdziwych  

z

 

w

historii. To głos rodziców w sprawie aborcji.  

y

j

ą

t

Poznajemy zupełnie zdrowe (!) dzieci, które  

k

ó

w świetle „prawa” można było pozbawić  życia, bo otrzymały niekorzystną diagnozę  prenatalną. Spotykamy rodziców, którzy  z miłością przyjęli i pożegnali swoje dzieci  oraz kobiety z syndromem poaborcyjnym. 

Jednak choć czytając tę książkę, czasami  słychać płacz, nie jest to książka o śmierci,  ale o życiu. Pełna nadziei i bezwarunkowej  miłości. 

ŻYCIE. Bez wyjątków 

Koszt wydania – 19 zł 

Publikacja jest też apelem do środowisk  lekarskich, aby diagnostyka prenatalna  służyła przede wszystkim temu, do czego  została stworzona, czyli diagnozowaniu  i leczeniu dzieci nienarodzonych.

zaMÓWienia: 

tel.: 12 311 02 61 (pn.–pt., godz. 8–16) e-mail: zamawiam@pro-life.pl formularz na www.pro-life.pl 

weSPrzyJ naSzĄ działalnośĆ edUkacyJnĄ:  Bank Pekao SA Oddział w Krakowie 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401 Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31–142 Kraków Organizacja pożytku publicznego. 1% dla krS: 0000140437 

Zachęcamy do zamówienia bezpłatnych materiałów edukacyjnych:  tel. 12 421 08 43, e-mail: biuro@pro-life.pl 

Zapraszamy do udziału w naszej misji Przyjaciół i Darczyńców Stowarzyszenia,  dzięki którym prawdę o godności człowieka usłyszały już miliony ludzi.