KOMUNIKAT BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam,
że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br.
obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej. W związku z powyższym:
1. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia
29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;
2. wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają
przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym
księżom proboszczom w późniejszym czasie;
3. przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne – zgodnie z prawem
oświatowym – można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym
terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;
4. celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona
z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani –
warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;
5. w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji
chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji
w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.

+Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński