KOMUNIKAT BISKUPA PELPLIŃSKIEGO
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz
stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu
liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i
kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało
więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz
świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub
ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o
obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne
środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo
ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii – są wyrazem miłości bliźniego.
Kapłani proszeni są o przypominanie wiernym o dyspensie od obowiązku
uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem
wczoraj (zob. Kurenda nr 11/2020 z 13 marca 2020 r., poz. 53, s. 32) oraz o
możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach
społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na
stronie internetowej parafii.
Proszę również aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani
i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzali chorych i starszych parafian
z posługą sakramentalną. Członkowie Parafialnych Oddziałów Caritas powinni
zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w niektórych
sytuacjach przyniesienie opału itp.
Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również
zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału
wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy
się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i
łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach
odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.
Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą
Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

Pelplin, 13 marca 2020 r.